Algemene voorwaarden - Kartclub Eefde Algemene voorwaarden - Kartclub Eefde

ARTIKEL 1: TOEPASSING
1.1 Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten waaraan de leden van Kartclub Eefde dienen te voldoen.
1.2 Doel van deze algemene voorwaarden zijn, kartclubwedstrijden en kartevenementen, een sportief, veilig en efficiënt verloop te geven.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor het kalenderjaar 2023, een overtreding van deze voorwaarden kan uitsluiting tot gevolg hebben.
1.4 Zaken waarin de algemene voorwaarden niet voorzien of die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, zijn ter beoordeling van het bestuur.
1.5 Tijdens activiteiten op de kartbaan in Eefde dienen algemene voorwaarden van Karting Eefde strikt te worden nageleefd.
1.6 Door deel te nemen aan activiteiten van Kartclub Eefde gaat men akkoord met de algemene voorwaarden ; tevens gaat men akkoord met de uitspraken van het bestuur en de technische commissie.

ARTIKEL 2: UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
Ieder lid of deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming aan trainingen en/of races zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden risico’s van schade (letselschade, zaakschade en gevolgschade
daaronder begrepen) inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar eigen rekening. Kartclub Eefde, haar bestuur, organisatoren, medewerkers, bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met deelneming aan trainingen en/of races lijdt. De deelnemer verklaart dat hij/zij Kartclub Eefde, noch de hierboven genoemde personen of instanties, aansprakelijk zal stellen of houden voor enig door hem/haar in verband met deelneming aan de trainingen en/of races geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.

ARTIKEL 3: CONTROLE VAN REGLEMENTEN EN VOORSCHRIFTEN
Bestuursleden van Kartclub Eefde, als mede de daartoe door het bestuur van Kartclub Eefde benoemde officials, zijn bevoegd de naleving van de reglementen en voorschriften te controleren.

ARTIKEL 4: INSCHRIJFGELD EN LIDMAATSCHAP CONTRIBUTIE
4.1 Bij een herschrijving betaalt u een eenmalig inschrijfgeld van € 10,- .
4.2 De contributie bedraagt voor seniorleden € 65,00,-, voor juniorleden € 45,00,- en voor donateurs € 25,00,-.
4.3 De contributie dient uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur per bank te zijn voldaan.
4.4 Bij (tussentijdse) beëindiging van het lidmaatschap volgt er geen restitutie van de betaalde contributie.

ARTIKEL 5: PERSOONLIJKE UITRUSTING
De rijder/rijdster wordt uitsluitend met de hierna genoemde persoonlijke uitrusting toegelaten tot deelname van alle
wedstrijdonderdelen (dus ook vrije training):
– een deugdelijke integraalhelm en een raceoverall die het gehele lichaam (óók armen en benen) bedekt.
– Er wordt op de baan altijd met gesloten vizier gereden
– handschoenen die de handen en polsen bedekken.
– raceschoenen of lederen schoenen die de voeten en enkels beschermen. Indien de wedstrijdleider een race tot ‘natte race’ verklaart, zijn rubber laarzen toegestaan.
– een bodyprotector (ribbenbescherming) is verplicht voor deelnemers tot en met 16 jaar.
– een nekbeschermer is verplicht voor deelnemers tot en met 16 jaar, voor oudere deelnemers wordt dit aangeraden.

ARTIKEL 6: AANWIJZINGEN OF INSTRUCTIES VOOR RIJDERS
6.1 Alle rijders dienen de aanwijzingen van organisatoren en/of officials op te volgen.
6.2 Rijders die incorrect/onbetamelijk protesteren tegen één of meerdere organisatoren en/of officials, worden bestraft met een officiële waarschuwing.

ARTIKEL 7: NALEVING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
7.1 Het niet naleven van de algemene voorwaarden, gevaarlijk rijden, onsportief gedrag, eveneens het gedrag van een bij de deelnemer behorende monteur(s) of familieleden, kan uitsluiting van de betrokken deelnemer tot gevolg hebben.
7.2 Bij zeer ernstige overtredingen kan het bestuur van Kartclub Eefde, aan de betrokken rijder, deelname aan wedstrijden voor (on)bepaalde tijd ontzeggen.

ARTIKEL 8: ALGEMENE BEPALINGEN
8.1 Het reinigen van karts en/of motoren met schoonmaakvloeistoffen en/of andere middelen die, welke het wedstrijdterrein kunnen vervuilen, is ten strengste verboden.
8.2 Afval zoals kartbanden, afgewerkte olie en andere smeermiddelen, versleten of defecte onderdelen, dient de rijder mee terug te nemen naar huis.
8.3 Alle werkzaamheden aan de kart dient de rijder en/of de helper uit te voeren op een zogenaamd milieuzeil om te voorkomen dat het wedstrijdterrein wordt vervuild. Indien men geen milieuzeil gebruikt, kan men worden uitgesloten van verdere deelname aan het evenement.